Ιστορικό

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιαλείας ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 66/1945 απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών και το καταστατικό του στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 377/1948, 89/1973 και 588/1978 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Πατρών. Μ ετην υπ' αριθμ 165/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2,6 και 7 του καταστατικού και η σχετική τροποποίηση γράφτηκε στο βιβλίο σωματείων (πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων) του Πρωτοδικείου Αιγίου. Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 252/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου.

Σκοπός του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθειακαλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος γιαην όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών οτυς δικαιωμάτων με στόχο:

 • Τη διαφύλαξη, προαγωγή και προβολή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών
 • Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους
 • Την εξύψωση του πνευματικού, πολιτιστικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά πορίσματα
 • Την προάσπιση και ανάπτυξη των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας, ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης
 • Την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού
 • Τη συμβολή στη βελτίωση της Παιδείας του Ελληνικού Λαού έτσι ώστε το σχολείο να αποτελεί μηχανισμό προωθητικό για καλυτέρευση και εξέλιξη της κοινωνίας και όχι αναπαραγωγικό θεσμό
 • Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα
 • Την προβολή του κλάδου των Δασκάλων σε όλους τους τομείς της ζωής σαν εθνικού και πνευματικού παράγοντα
 • Την αναγνώριση της μητρότητας της γυναίκας-εκπαιδευτικού σαν κοινωνικό λειτούργημα και η θέσπιση από την πολιτεία κοινωνικών μέτρων για την προστασία της
 • Τη θετική βοήθεια-συνεργασία στους Ο.Τ.Α. αλλά και στην πολιτεία και οποιοδήποτε πολιτιστικό-κοινωνικό φορέα για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του παιδιού και γενικά της οικογένειας
 • Τη δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας των μελών του Συλλόγου, είτε υπό μορφή δανεισμού, είτε υπό μορφή δωρεάς κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
 • Την προσάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της Γενικής Εκπαίδευσης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που αφορούν τα μέλη.